Νάμα – Εκκλησιαστικοί Οίνοι

᾿Εσθιόντων δὲ αὐτῶν λαβὼν ὁ ᾿Ιησοῦς τὸν ἄρτον καὶ εὐχαριστήσας ἔκλασε καὶ ἐδίδου τοῖς μαθηταῖς καὶ εἶπε· λάβετε φάγετε· τοῦτό ἐστι τὸ σῶμά μου· καὶ λαβὼν τὸ ποτήριον καὶ εὐχαριστήσας ἔδωκεν αὐτοῖς λέγων· πίετε ἐξ αὐτοῦ πάντες·  τοῦτο γάρ ἐστι τὸ αἷμά μου τὸ τῆς καινῆς διαθήκης τὸ περὶ πολλῶν ἐκχυνόμενον εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν.

Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

Νάμα Πεμπτουσία 375 ml

3,50

Νάμα Πεμπτουσία 375 ml

Οίνος Ερυθρός γλυκός κατάλληλος για εκκλησιαστική χρήση.

Περιεχόμενο : 375 ml