Τηλεφωνικές Παραγγελίες 2551020988 | [email protected] | Blog
Ώρες Εξυπηρέτησης Δευ-Παρ 09:00 - 13:30
Το Σύμβολο της Πίστεως Υφαντό

Το Σύμβολο της Πίστεως Υφαντό

7,50

Το Σύμβολο της Πίστεως Υφαντό

Διαστάσεις : 36 χ 20 εκατοστά .

Κωδικός προϊόντος: FL2409-2 Κατηγορία:
000

Το Σύμβολο της Πίστεως Υφαντό

Το Σύμβολο της Πίστεως Υφαντό είναι κατασκευασμένο από χρυσοκλωστές αρίστης ποιότητος και περίτεχνα μεταλλικά πλαίσια στο επάνω και κάτω μέρος της εικόνας.

Οι διαστάσεις του είναι  36 χ 20 εκατοστά.

=======================================================================

Το Σύμβολο της Πίστεως Υφαντό

 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ

1. Πιστεύω εἰς ἕνα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητὴν οὐρανοῦ καὶ γῆς, ὁρατῶν τε πάντων καὶ ἀοράτων.
2. Καὶ εἰς ἕνα Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ τὸν μονογενῆ, τὸν ἐκ τοῦ Πατρὸς γεννηθέντα πρὸ πάντων τῶν αἰώνων· φῶς ἐκ φωτός, Θεὸν ἀληθινὸνἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ, γεννηθέντα οὐ ποιηθέντα, ὁμοούσιον τῷ Πατρί,  δι’ οὗ τὰ πάντα ἐγένετο.
3. Τὸν δι’ ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν κατελθόντα ἐκ τῶν οὐρανῶν καὶ σαρκωθέντα ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς Παρθένου καὶ ἐνανθρωπήσαντα.
4. Σταυρωθέντα τε ὑπὲρ ἡμῶν ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου, καὶ παθόντα καὶ ταφέντα.
5. Καὶ ἀναστάντα τῇ τρίτῃ ἡμέρα κατὰ τὰς Γραφάς.
6. Καὶ ἀνελθόντα εἰς  τοὺς οὐρανοὺς καὶ καθεζόμενον ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρός.
7. Καὶ πάλιν ἐρχόμενον μετὰ δόξης κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς, οὗ τῆς βασιλείας οὐκ ἔσται τέλος.
8. Καὶ εἰς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, τὸ κύριον, τὸ ζωοποιόν, τὸ ἐκ τοῦ Πατρὸς  ἐκπορευόμενον, τὸ σὺν Πατρὶ καὶ Υἱῷ συμπροσκυ-νούμενον καὶ συνδοξαζόμενον, τὸ λαλῆσαν διὰ τῶν προφητῶν.
9. Εἰς μίαν, Ἁγίαν, Καθολικὴν καὶ Ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν.
10. Ὁμολογῶ ἓν βάπτισμα εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν.
11. Προσδοκῶ ἀνάστασιν νεκρῶν.
12. Καὶ ζωὴν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος.
Ἀμήν.


 
THE CREED (Αγγλικά)

1.I believe in one God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth, and of all things  visible and invisible. 2.And in one Lord,  Jesus Christ, the only begotten Son of God, begotten of the Father before all ages. Light of Light, true God of true God, begotten, not created, of one essence with the Father, through whom all things were made.
3.For us and for our salvation, He came down from heaven and was incarnate by the Holy Spirit and the Virgin Mary and became man.
4.He was crucified for us under Pontius Pilate, and He suffered and was buried.
5.On the third day He rose according to the Scriptures. 6.He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father.
7.He will come again in glory to judge the living and the dead. His kingdom will have no end.
8.And in the Holy Spirit, the Lord, the Giver of Life, who proceeds from the Father, who together with the Father and the Son is worshiped and glorified, who spoke through the prophets.
9.!n one, holy, catholic, and apostolic Church.
10. I acknowledge one baptism for the forgiveness of sins.
11. I expect the resurrection of the dead.
12.And the life of the age to come.
Amen.   

 

Το Σύμβολο της Πίστεως Υφαντό

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Βάρος0.3 kg
Διαστάσεις35 × 6 × 3 cm